top of page

חברות ברזילאיות עם חברות בת מחוץ לברזיל לא ישלמו מס על רווחי נטו

(CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido ) 

 

ב-8 בדצמבר 2015 התפרסם ביומן הרשמי הברזילאי שינוי חוקתי משמעותי, אשר מגדיר מחדש את האמנות הבינלאומיות למניעת כפל מס.

 

בטקסט צוין: "על מנת לפרש, יכלל בהסכמים ובאמנות בינלאומיים שנחתמו על ידי ברזיל, למניעת כפל מס הכנסה, גם המס על הרווח-נטו".

 

כיום ברזיל חתומה על 33 אמנות בינלאומיות שמטרתן מניעת כפל מס; גם ישראל חתומה על אמנות מסוג זה. בקצרה – כיוון על מומחה בנושא לנתח את ההשפעות של החוק החדש - על פי הפירוש החדש של האמנות, החברות שיש להן חברות בת מחוץ לברזיל אינן צריכות לשלם, לא רק את מס ההכנסה, אלא גם את ה-9% המתייחסים למס על הרווח-נטו.

בהסתמך על ניסוח הסעיף, יש לחוק החדש השפעה רטרואקטיבית, כלומר מי שכבר שילם את המס על הרווח-נטו מחברות בת בחו"ל, זכותו לקבל החזר על התשלומים שנעשו בחמש השנים האחרונות.

 

על מנת להמחיש בצורה טובה יותר את התועלת האמתית, חברה ברזילאית שיש לה חברת בת בחו"ל, לפני החוק החדש, לא שילמה מס הכנסה, בהתאם לאמנות נגד מיסוי כפול על הרווח בחו"ל, אבל לא היתה פטורה מתשלום המס על הרווחים שנצברו (9%). עם החוק החדש החברה הברזילאית גם לא תשלם את המיסוי על הרווחים שנצברו.

 

מרסיו סימון מנסור

עו"ד ויועץ מס

marciomansour@hotmail.com

bottom of page